Fast utvalg for plansaker i Nordkapp kommune fattet i møte 18.10.2022 følgende vedtak:

"Planutvalget vedtar å legge Detaljregulering for omsorgsboliger i Kirkegata ut på høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven §12-10"

 

Bakgrunn for saken

I perioden 2015 — 2018 gjennomførte Nordkapp kommune en prosess som har ledet til rapporten «Den trygge havn». Her ble det anbefalt å framskynde planleggingen med å bygge boliger med et tilfredsstillende heldøgnstilbud.

I møte 29.09.2021 vedtok kommunestyret oppstart av arbeidet med å etablere bofellesskapet på tomt i Kirkegata og nødvendig reguleringsarbeid for prosjektet.

Etter oppstartsmøte mellom kommunen og WSP 16.02.2022, ble det i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) §12-3 og §12-8 meldt om oppstart for utarbeiding av detaljreguleringsplan for omsorgsboliger i Kirkegata i Honningsvåg. Kommunen er forslagsstiller, og WSP Norge AS ble hyrt inn til å forestå planarbeidet.

Innspill til oppstartmeldingen er referert og kommentert i vedlagt planbeskrivelse.

Planens formål

Detaljreguleringsplanen skal legge til rette for bygging av omsorgsboliger i Honningsvåg i Nordkapp kommune. Omsorgsboligene skal tilrettelegges for yngre beboere med sammensatte behov.

Målsettingen med å etablere omsorgsboligene er å bidra til at beboerne får et godt og sentrumsnært botilbud. Det skal søkes gode løsninger for bebyggelsen og tilpasninger mot den eksisterende boligbebyggelsen som ligger rundt planområdet.

Omsorgsboligene er første del i realisering av kommunens utviklingsplan for nye helsebygg.

Høringsfrist

Frist for innspill er fredag 09.12.2022

Innspill merkes 2022/133 og sendes postmottak@nordkapp.kommune.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til Oddhild Fausa på epost oddhild.fausa@wsp.com eller mobil 414 72 841.