Kamøyvær har over tid utviklet et særdeles aktivt næringsliv med fiskeri og reiseliv. Disse aktivitetene medfører til tider et stort trykk på trafikksituasjonen i fiskeværet, særlig på og rundt Eidet. I tillegg til private biler og bobiler har det vært en markant økning i turistbusser og trailere som skal hente fisk. Smale veier og flaskehalser gjør at Kamøyvær er i dag ikke tilrettelagt for denne trafikale veksten og det oppstår trafikkfarlige situasjoner.

Nordkapp kommune har engasjert firmaet Asplan Viak til å utarbeide en reguleringsplan for området rundt Eidet. Formålet med reguleringsplanen er å løse den trafikale situasjonen ved å tilrettelegge for en ryddig løsning med snuplass for trailere og busser, samt parkering for biler og busser. I tillegg skal det reguleres sammenhengende fortausareal langs sjøen for økt trivsel og trafikksikkerhet.

Reguleringsarbeidet ble igangsatt i februar 2021 med varsling av berørte naboer, grunneiere, myndigheter m.m. Sammen med oppstartsvarselet lå det ved skisseforslag med 2 forskjellige løsninger og et notat med vurdering. Dette for å få så konkrete tilbakemeldinger som mulig.

Gjennom våren 2021 har det vært flere teamsmøter mellom Fylkeskommunen som vegeier, Asplan Viak og Nordkapp kommune. Fra Asplan Viak har det deltatt vegplanlegger og etter et par runder med justeringer ble det i funnet frem til en felles løsning. Fylkeskommunen godtok den justerte løsningen 16. juni. Etterfølgende har Asplan Viak laget vedlagte detaljreguleringsplan med tilhørende dokumenter basert på detaljtegning LB002.

Fast utvalg for plansaker i Nordkapp kommune vedtok i møte 19.10.21 å legge detaljregulering for Eidet i Kamøyvær ut på høring og offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Kommunestyret i Nordkapp kommune vedtok detaljreguleringen 28.06.22.

Innsigelser/klager på vedtatt plan kan sendes til postmottak@nordkapp.kommune.no merket sak: 2019/2203 innen 28.07.22