www.nordkapp.kommune.no

Nordkapp kommune byvåpen

Midlertidig forbud mot tiltak - videreføring

Midlertidig forbud mot tiltak på ubebygde land- og sjøarealer i Nordkapp kommune vedtatt 22.02.2013 videreføres. Bakgrunn for vedtaket er at kommunen har startet arbeidet med ny arealplan. Kommunen kan etter søknad samtykke i at tiltak blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. Boligtomter i regulerte felt som er opparbeidet tas ut fra forbudet. Forbudet gjelder til 31.08.14. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1. Avgjørelsen kan påklages.