Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avløp - offentlige avløpsanlegg

Det er kommunen som har ansvar for god vannkvalitet og sikring av avløp. Alle boliger, hytter og virksomheter må enten være tilkoblet det offentlige avløpssystemet eller ha et privat renseanlegg som er godkjent av kommunen.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Kommunen er ansvarlig for at avfallet innbyggerne produserer ikke forurenser miljøet. Kommunen sørger for at avløpsvann fra boliger, hytter og næring samles og transporteres via et nettverk av rørledninger til et kommunalt behandlingsanlegg.
  Med avløpsvann menes utslipp fra toalett, kjøkken, bad, vaskerom o.l. Utslipp fra svømmebasseng eller akvarium kalles for spillvann og skal også tilknyttes avløpsanlegget.
  Kommunen kan kreve at alle boliger og virksomheter knytter seg til det kommunale avløpsanlegget.
  I områder med spredt bebyggelse eller for hytter, kan det bygges mindre og/eller private renseanlegg, som må godkjennes av kommunen.

  Målgruppe

  Boligeiere, hytteeiere og næringer.

  Kriterier/vilkår

  Kommunen eier avløpsnettverket og har myndighet til å kreve tilknytning, endre tillatelser og til å kontrollere anlegg.

  Pris for tjenesten

  Prisen for tilknytning og bruk av det offentlige avløpsnettet fastsettes av kommunestyret.
  Vann- og avløpstjenestene skal drives etter selvkostprinsippet. Det betyr at inntekter og kostnader skal være like store. Inntektene kommer hovedsaklig fra gebyrene, mens kostnaden ved tjenesten er en sum av driftskostnader, administrasjonskostnader og kapitalkostnader (renter og avskrivninger).

  Gebyrregulativ Teknisk

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Plikten til å være tilknyttet offentlig avløpssystem framgår av § 27-2 i plan- og bygningsloven. Se også:

  • § 22 i forurensningsloven som gjelder krav om rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensning,

  Forurensningsforskriften

  • kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter o.l.
  • kapittel 13 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
  • kapittel 15 Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann
  • kapittel 15a Påslipp
  • kapittel 16 Kommunale vann- og avløpsgebyrer

  Lover

  Forurensningsloven
  Plan- og bygningsloven

  Forskrifter

  Forskrift om miljørettet helsevern

  Forurensningsforskriften

  Retningslinjer

  Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 12: Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  I de tilfeller der kommunen fatter enkeltvedtak (pålegg om tilknytning etter plan- og bygningsloven, rehabilitering), kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Sentraladministrasjon
  Postadresse:Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG
  Besøksadresse:Rådhusgata 12 9750 HONNINGSVÅG
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-12 17:34