Disse løypene er åpnet:

Løype 1: fra Repvåg via Stranddalen til Raggevárri med sammenknytning til løype nr. 1 i Porsanger kommune. Åpnet 28. januar.

Løype 2: fra løype 1, sør for Store Strandvatnet, over vannet, langs vest for E69 til Reinelva og opp Reinelvdalen til Femtedalsvatnet og løype 4. Åpnet 28. januar.

Løype 3: fra Kåfjord fergeleie opp Kåfjorddalen, via Langvatnet, Lafjordelva, Nammejohka, Nammejávri, Larkajávri, andre Lafjordvann, tredje Lafjordvann og til løype 1. Åpnet 28. januar.

Løype 4: fra E69 innenfor Porsangervika, opp dalen via Andre-, Tredje- og Fjerdedalsvann til Femtedalsvann og løype 2. Videre går løypen mot Kåfjorddalen og løype 3. Åpnet 28. januar.

Løype 5: fra Austerelva på vegen opp mot Honningsvågsfjellet, tar av vestover fra vegen ved høyspentlinja og følger Forsvarets vintervegtrasé, først vestover, så nordover langs østsiden av Guhkesgielas, over fylkesvegen sør for Gjesværkrysset, så nordover langs vestsiden av europavegen til Runvatnet og løype 6 ved Skarsvågkrysset. Åpnet 27. januar. 

Løype 6: fra Skarsvågkrysset langs forsvarets vintervegtrasé til Nordkapp, videre langsmed E69 til Nordkapplatået. Åpnet 11. januar.

Løype 7: fra garasjen til Nordkapp snøscootertaxi på Skutnes, langs vestsida av kommunal vei, videre sørover til den krysser fylkesveien, langs fylkesveiens vestside til Storvannet, videre over vannet til sydvestenden – mot vest til løype 6 ved vann 66 moh. Åpnet 11. januar.

Løype 8: fra parkeringsplass ved Gjesvær til Russelva, via Larsvatnet, Holmevatnet, Storskogvatnet og Svartvatnet. Videre følger løypen høyspenttrasé til vann 145 moh. Langs sørsiden av fv 8038, via Nedre og Øvre Risfjordvatnet til Skadjavárri, videre krysser løypen fv 8038 og går via vann 231 moh. følger så nordsiden av fv 8038 til løype 5. Åpnet 27. januar.

Løype 9: fra Porsangervika, sørover langs østsiden av E69, til parkeringsplass ved E69 og løype 4, videre sørover via Bahtaváhjávri til parkeringsplass ved Inner-Rasskeila. Åpnet 28. januar.

 

Her kan du finne løypekart for Nordkapp kommune:

Oversikt over løypekart for Magerøya

Oversikt over løypekart for Porsangerhalvøya

Det ble i kommunestyret 3. november vedtatt en ny forskrift om snøskuterløyper i Nordkapp kommune. Forskriften kan leses på Lovdata.