Følgende er en liste over de mest sentrale funn fra jobben

  • Nordkapp-platået virker til å være den drivende faktor for endringer i antall kjøretøy som kommer til Nordkapp kommune. 
  • Datamaterialet peker mot at det er en annen gruppe bilister som ferdes på veiene etter corona enn før pandemien, og at disse nye bilistene er mindre interessert i å komme på Nordkapp-platået enn de som ferdes der før. Dette gjenspeiler mest sannsynligvis at tidlgere internasjonale turister er erstattet med norske reisende etter grensa ble stengt ved pandemiutbruddet.
  • Det er færre turister som kommer med motorvogn etter coronaen. 
  • Flesteparten av kjøretøyene som ferdes mot Magerøya i perioden datamaterialet er samlet fra, virker til å ha dratt til Nordkapp-platået.
  • Det er store sesongsvingninger i antall kjøretøy mellom sommer og vinter.
  • Varetransport ser ut til å prøve å unngå å kjøre i de mest utsatte vintermånedene.
  • Veien Olderfjord – Honningsvåg har gjennomsnittlig hatt en stengning på over 30% av vinterdagene de siste 12 sesongene. Rundt 30% av disse gangene virker det også som om det er flere strekninger langs ruten som er stengt samtidig. 
  • Hvis en tar hensyn til at trendene i datasettet vil fortsette, kan vi forvente 92,8 stengninger på veien Olderfjord – Honningsvåg i vinteren 2021-2022. Dette vil si et gjennomsnitt på 41,06% av dagene på vinteren vil den eneste veien til/fra kommunen ha en stengning.
  • Regularitetsproblemene (kolonnekjøring eller midlertidig stenging) har fordelt seg 60% - 40%, mellom henholdsvis Magerøya og på fastlandet nord for Olderfjord. 
  • Samlet sett kan en si at utfra datasettet at det foreligger en forventning på gjennomsnittlig 1,83 individuelle regularitetsproblemer (kolonnekjøring eller midlertidig stenging) hver dag i vinteren 2021-2022 på de aktuelle veistrekningene nord for Olderfjord, gitt at trendene for de 12 foregående vintersesongene fortsetter. 

 

For videre info se hele rapporten: Trafikalrapport - 27.09.pdf

Spørsmål kan hendvendes til Næringskonsulent Erland Hannås Pedersen på epost: erland.hannas.pedersen@nordkapp.kommune.no