Vest-Finnmark tingrett har i dag orientert Nordkapp kommune om at dom i saken Scandic Hotels AS mot Nordkapp kommune først vil foreligge medio juli 2021.