Det er gjort noen endringer i valgloven siden forrige kommune- og fylkestingsvalg om rett til å kreve seg fritatt fra valg. Valgloven § 3-4 (1) lyder nå:

"Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten."

Oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.

Skjema og veiledning for innlevering av listeforslag.