Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fast utvalg for plansaker har i møte 19.02.2019 vedtatt å sende justert forslag

Offentlig ettersyn av Områderegulering Nordkapphalvøya - justert planforslag

Fast utvalg for plansaker ble i møte 10.05.2016 orientert om en planløsning for Nordkapp-platået. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort 24.06.2016 samtidig med at forslag til planprogram ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet er lagt til grunn for utarbeidelse av planforslag som ble vedtatt sendt på høring 04.01.2018. Høringsfristen ble satt til 02.03.2018.

 

Saken ble fremmet for Fast utvalg for plansaker til 1. gangs politiske behandling 05.06.2018, der utvalget vedtok å utsette saken. Med bakgrunn i innkomne innspill fra planforslag av 4.januar 2018, inviterte rådmann fast utvalg for plansaker til et arbeidsmøte 15.05.2018. Der ble det lagt opp til diskusjon rundt presenterte problemstillinger som gikk på hvordan planens formål om økt lokal og regional verdiskaping best kan oppnås. Endringene var av såpass stort omfang at det ble anbefalt at justert områdeplan ble send ut på ny høring. 

 

Foreslåtte endringer var: 

-       Tilrettelegging av tursti til Tunes tas ut av planen

-       Offentlig parkering o_SPA2 reduseres og arealformål endres

-       Lagerbygning BL1 tas ut av planen 

-       Parkering Hornvika o-SPA3 tas ut av planen 

-       Parkeringsområde SPA1 reguleres til offentlig formål

 

Saken ble behandlet i planutvalget 28.06.2018, der selve planbeskrivelsen ble påført et oppsummeringskapittel (kapittel 9) hvor bakgrunn for foreslått erverv av arealene behandles. Plan- og bygningslovens kapittel 12 forutsetter at mål og hensikt er formulert. Kommunens konkrete mål bør fremgå av plandokumentene slik det ble gjort i kapittel 9 i planbeskrivelsen.

 

Nytt planforslag ble vedtatt 28.juni 2018, sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn med frist for innspill 2. september 2018.

 

Justert planforslag ble gitt ny 1. gangs politisk behandling 19.02.2018 i fast utvalg for plansaker som vedtok følgende:

 

Endringene i innstillingen er at friområdet o-GF1 og parkerings- og trafikkanleggene o_SPA1, o_SKV1 samt o_SKV2 endres fra «offentlig eierskap» til «privat eierskap, slik det var foreslått i forslag av 4.januar 2018, og er gjeldende i eksiterende plan». Endringene er som følger: 

 

-       Kollektivanlegg o_SKV1 og o_SKV2 reguleres til privat eierskap og benevnes og benevnes KV1 og SKV2

-       Parkeringsområde o_SPA1 videreføres som privat eierskap og benevnes SPA1

-       Friområde o_GF1 reguleres til «Friområde» under hovedformål «Grønnstruktur» og til privat eierskap og benevnes GF1

 

Dette er endringer som anses som vesentlige jf § 12-14. Forslag til Områderegulering Nordkapphalvøya må derfor legges ut til offentlig ettersyn med minst 6 ukers frist.

 

På bakgrunn av innspillene fra siste høring har kommunen i sine saksforberedelser hatt et særlig fokus på overføring fra privat til offentlig eiendomsrett, og i hvilken grad dette er hjemlet i plan- og bygningsloven.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunens sentralbord telefon nr.: 78 47 65 00.

 

Innspill sendes til postmottak@nordkapp.kommune.no

 

Frist for innspill er satt til 12.04.2019

 

Plandokumentene kan lastes ned her: 

 

2018-2019-001 Nordkapphalvøya - beskrivelse - 250219 (002).pdf

2018-2019-001 Nordkapphalvøya - bestemmelser - 250219.pdf

2018-2019-001 Nordkapphalvøya - plankart - 250219.pdf

Saksfremlegg.pdf

 

Alle tidligere  innspill er i sin helhet tilgjengelige på kommunens hjemmeside:

 

Høring planforslag av 4.januar 2018: 

http://www.nordkapp.kommune.no/hoeringsinnspill-omraaderegulering-nordkapphalvoeya.6098592-2925.html

 

Høring planforslag av 28.juni 2018: 

http://www.nordkapp.kommune.no/omraaderegulering-nordkapp-halvoeya-innspill-2-gangs-hoering.6144461-2925.html