Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

kart

Kart og oppmåling:

Eiendomssaker
Alle forhold omkring kartlegging og registrering reguleres av Plan- og bygningslovens, Matrikkelloven og Delingslovens bestemmelser. Søknad om fradeling av tomt, grensejustering, etc, sendes til:


Nordkapp kommune
Postboks 403
9751 Honningsvåg

Det er også mulig å benytte kommunens Selvbetjeningsportal, hvor  søknadsskjema sammen med nødvendige vedlegg kan sendes inn elektronisk.


Karttjenester
Statens kartverks internettportal www.norgeskart.no. Norgeskart er Kartverkets åpne og gratis kartløsning. Eventuelle unntak vil bli klart opplyst der dette er aktuelt. Utskrift er kun til privat bruk Her kan du ta utskrift av din egen eiendom etc. Forovrig kan benyttes Vest-Finnmark Regionråds kartinnsyn eller seEiendom.no

Matrikkelen
I dette registret blir all viktig informasjon om eiendommer, adresser og bygninger registrert og forvaltet.

Tomteoppmåling/ grensepåvisning mv.
Oppmåling av tomt foretas normalt i forbindelse med at det avholdes oppmålingsforretning over en eiendom.  Tjenestene er gebyrbelagt. Se til enhver tid vedtatte gebyrregulativ.
Rekvirering av kart- og delingsforretninger, oppmåling av eiendom, grensepåvisning , evt. svar på andre spørsmål fås ved henvendelse til kommunens oppmålingskontor:
   Telefon 78 47 65 44 eller mobil 91 82 84 27.