Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden. 

For inneværende valgperiode (2015-19) er kontrollutvalget i Nordkapp kommune sammensatt av følgende medlemmer

Navn Funksjon Representerer
Dan Kåre Nilsen Leder H
Bjørg Sølvi Pettersen Nestleder V
Roger Hansen Medlem AP
Inger M. Hansen Medlem AP
Jon Hilmar Hansen Medlem SV

 

For mer informasjon vises det til Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS