Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eiendomsskatt 2018

EIENDOMSSKATT FOR 2018 I NORDKAPP KOMMUNE
 
Kommunestyret i Nordkapp har i sitt møte 20. februar 2018 vedtatt utskriving av eiendomsskatt basert på nye takster etter besiktigelse av samtlige eiendommer i Nordkapp kommune. 
 
 Liste for offentlig ettersyn legges ut i 3 uker gjeldende fra 1. mars 2018 og inneholder følgende opplysninger:
1.       Matrikkelnummer (gårds, bruks og festenummer og eventuelt seksjonsnummer)
2.       Eiendomsskattetakst
3.       Bunnfradrag 
4.       Skattesats (promillesats)
5.       Utregnet eiendomsskatt for 2018
 
 I tillegg:
·         Liste over eiendommer fritatt for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7
·         «Rammer og retningslinjer for taksering»
 
Kommunestyrets vedtak går i korthet ut på følgende:
-          Eiendomsskatt skrives ut for alle eiendommer i Nordkapp kommune
-          Den generelle skattesatsen settes til 7 promille
o   For boliger og fritidseiendommer differensieres satsene og settes til 2 promille med et bunnfradrag på kr 150 000 pr boenhet. Bunnfradraget trekkes fra skattetaksten før eiendomsskatt beregnes.
-          Eiendomsskatten skrives ut i 3 terminer med forfall hhv 20. april, 20. juni og 20. august.
 
Fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7
-          Det gjøres fritak for eiendomsskatt for eiendommer tilhørende frivillige lag og foreninger. Dette fremgår av eget vedlegg.
-          Det gjøres fritak for eiendomsskatt for bygninger som har historisk verdi. Fritaket innvilges etter særskilt søknad som sendes eiendomsskattekontoret.
-          Det gjøres fritak for eiendomsskatt for nyoppførte boliger for en periode på 3 år. Fritaket gjelder for det året boligen er ferdig og de to påfølgende årene.
 
 Nordkapp kommune har nå sendt ut informasjonsbrosjyre og eiendomsskatteseddel til samtlige eiendommer basert på kommunestyrets vedtak. Det er svært viktig at informasjonsbrosjyren og skatteseddel gjennomgås nøye. Informasjonsbrosjyren inneholder informasjon om hvordan taksten er fremkommet. I tillegg er det forklaringer av de ulike postene i skatteseddelen. Det er satt en klagefrist på 6 uker regnet fra 1. mars 2018 med utløpsdato 12. april 2018. Det er viktig at eventuell klage over takst  med begrunnelse gjøres skriftlig innen angitt frist 12. april 2018
 
 Skattetakstene er fastsatt sjablongmessig ut fra antatt omsetningsverdi for eiendommen slik det fremkommer i vedtatte «Rammer og retningslinjer for taksering». I de fastsatte taksene er både beliggenhet (sonefaktor), etasjer (etasjefaktor) standard og byggeår (indre og ytre faktor) tatt hensyn til. Alle disse begrepene er nærmere forklart i utsendt informasjonsbrosjyre og i «Rammer og retningslinjer for taksering». Ut fra dette er det så fastsatt en skattetakst basert på en «moderat antatt omsetningsverdi».  Det er også et viktig moment at skattesatsen for boliger og fritidseiendommer er satt til lovens laveste sats på 2 promille. Som grunnlag for fastsettingen av takst er det tatt utgangspunkt i den offentlige matrikkelen, hvor samtlige eiendommer er registrert med tekniske data slik som byggeår, antall kvm, antall boenheter, etasjer, tomtestørrelse mv.
 
 Lister over samtlige eiendommer i Nordkapp kommune og vedtatte «Rammer og retningslinjer for taksering» legges fra 1. mars 2018 ut til offentlig ettersyn i 3 uker. Disse vil være tilgjengelig både på Nordkapp kommunes hjemmeside og på Nordkapp kommunes servicekontor på rådhuset. 
 
 Nordkapp kommune vil presiseres at hvis det avdekkes helt åpenbare feil i de fastsatte taksten, vil dette normalt sett la seg rette opp relativt enkelt. Det er imidlertid viktig at også slike tilfeller påklages skriftlig selv om det dreier seg om åpenbare feil. Det er også viktig å presisere at selv om det rettes klage over utskrevet eiendomsskatt må mottatt faktura gjøres opp innen fastsatt forfall. Eventuell medhold i klage vil da medføre refusjon av for mye innbetalt eiendomsskatt. 
 
 Klage over utskrevet eiendomsskatt retter skriftlig innen 12. april 2018 til:
 Nordkapp kommune
 Eiendomsskattekontoret
 Postboks 403
 9751 Honningsvåg.
 
Det er viktig at klagen merkes tydelige med avtalenummer, gårds- og bruksnummer og eventuelt feste- og seksjonsnummer (fremkommer på utsendt skatteseddel).
 
Vedlegg: